Inledning

Varför dessa sidor?

Evolutionsteorin är för många människor en realitet som aldrig har ifrågasatts. Alltifrån de första skolåren i grundskolan fram till högskola och universitet har vi människor blivit inpräntade de idéer och teorier som Charles Darwin lanserade för drygt 150 år sedan. Teorierna fick snabbt en status som innebar att de undervisades som fakta i de flesta skolor runt om i världen. Idag är det få människor som ifrågasätter påståendena om att evolutionen är ett faktum och att den därtill anses vara bevisad. Mina sidor kommer därför för många att te sig en aning märkliga då de på allvar ifrågasätter evolutionen, universums påstådda uppkomst samt de åldrar som vetenskapen har satt på vår jord. Vi har via skolundervisning och media ensidigt fått höra att alla fakta talar för en evolution. Men finns det då verkligen ingenting som talar emot? Är evolutionen verkligen bevisad? Hur sanna är de evolutionistiska bevis som vi alla har hört och läst om i våra skolor? Ja, det är dessa frågor som mina sidor kommer att belysa.

Charles Darwin

Charles Darwin. Skaparen av en teori på villospår?

För min egen del var jag en övertygad evolutionist ända fram till dess jag kom till tro på en personlig frälsare för ett antal år sedan. Till en början levde jag kvar i det gamla inpräntade tänkandet att evolutionen var ett faktum och trodde att Gud skapat allt levande genom evolutionen. Så småningom insåg jag att bibeln inte gav stöd för de evolutionistiska teserna. Det evolutionsteorin egentligen säger är ju bland annat att människan har kommit till genom en lång serie av död och lidande. Teserna kring det naturliga urvalet och den starkares seger över den svagare går på kollisionskurs med bibelns budskap om en kärleksfull Gud. Vad värre var, jag upptäckte också att vetenskapen inte gav stöd för de evolutionistiska teserna. Allt eftersom jag fördjupade mig i ämnet insåg jag att evolutionsteorin snarare är att betrakta som en egen grym religion, en slags dödskult, som fritt har predikats i skolor och i media med vetenskapen som täckmantel. Evolutionsläran medför dessutom en hel del konsekvenser för våra barns och för vårt eget tänkande. Evolutionsteorins slutsatser är negativa och i många fall förödande till sin natur. Vi får i tidig ålder exempelvis lära oss att människan är ett djur, att det inte finns några moraliska normer, inga måsten. Livets enda målsättning enligt ett gammalt ljudband för gymnasieskolan är att "överleva för att fortplanta sig" och att livet är "i detta perspektiv, bara en bråkig parentes mellan två intigheter". Ett inte allt för uppmuntrande budskap till vilsna tonåringar. Men jag har ett glädjande besked till alla som misstänker att de har blivit lurade av denna minst sagt tvivelaktiga teori: Den är felaktig och falsk! Den saknar vetenskapligt stöd och i stort sett varje evolutionistiskt påstående kan ifrågasättas av vem som helst som är i besittning av ett sunt förnuft och en rak ryggrad.

Darwinismen praktiserad

Det evolutionistiska tänkandet kring den starkares överlevnad har också lett till förödande konsekvenser för mänskligheten. Evolutionsteorin har använts bl. a. som en förevändning för den engelska kolonialismens rovdrift i Afrika och Indien, för slaveriets bevarande i den amerikanska södern och senare även för den tyska nazismens övergrepp på "lägre stående folk". Även Sverige har föga stolta traditioner inom området: Det rasbiologiska institutet grundades i Sverige 1922 som det första i sitt slag i världen. Detta efter en motion från bl.a. den socialdemokratiske partiledaren Hjalmar Branting och högerledaren Arvid Lindman. Nordisk familjebok (1926) har följande tankeväckande information att ge om detta institut: "Institutet har till arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers lifsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arfvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden. Endast genom dylika, på lång sikt drifna forskningar kunna de djupare liggande orsakerna till brottslighet, vanart, alkoholism, sinnessjukdom och annan undermålighet bringas i dagen och en fast teoretisk grundval läggas för en exakt rashygien och en rationell befolkningspolitik". Rasbiologiska institutet stödde sig t.ex. mycket på Gustaf Retzius (1842 - 1919) forskning som bl.a. gick ut på att man med mätningar av kranier utarbetade ett "skallindex" för att klassificera olika folkgrupper. Med hjälp av detta index delades människorna upp i lång- och kortskallar där långskallarna ansågs vara de mer utvecklade och avancerade. Den nordiska rasen tillhörde (naturligtvis) de avancerade långskallarna medan exempelvis den samiska var typiska kortskallar. Institutets forskningsresultat och metoder användes senare med förtjusning av bland annat de tyska nazisterna under det andra världskriget.

Gustaf Retzius

Gustaf Retzius (t.v.) med ett skallmätningsinstrument. Hans teorier om kort- och långskallar hade stor betydelse för den svenska rasbiologin.

Socialdemokraterna ser ut att ha varit den drivande kraften i riksdagen då det gällde rashygien, men även de övriga partierna förespråkade varmt de nya "vetenskapliga" idéerna. Samma år som Rasbiologiska institutet grundades motionerade ett antal riksdagsmän, med socialdemokraterna Alfred Petrén och Ernst Wigforss i spetsen, om tvångssterilisering av förståndshandikappade i Sverige. De hänvisade till "de rashygieniska vådorna av att sinnesslöa fortplantar sig". Alfred Petrén, som också var psykiatriker och överinspektör för sinnessjukvården, sade sig även ha övervägt tanken att låta avliva de sinneslöa redan då de var barn, men att detta kanske inte var rimligt för "de hjälplösa individerna hade ju dock föräldrar som tyckte om dem". 1934 infördes steriliseringslagstiftningen där det bestämdes att sinnessjuka kunde tvingas till sterilisering om det förelåg risk att sinnesjukdomen kunde överföras på deras avkomma. Socialdemokraterna Gunnar och Alva Myrdal ansåg dock att den gällande lagstiftningen var för vek och skrev i deras klassiska bok "Kris i befolkningsfrågan" att sterilisering även skulle utföras för att "förebygga socialt elände". 1941 skärptes lagen ytterligare då man medgav sterilisering på medicinsk, social eller eugenisk (rashygienisk) grund. Från och med nu kunde det räcka med att man bar på en ärftlig sjukdom, att man var zigenare eller att man var en ogift ung flicka som blivit gravid för att utsättas för sterilisering. Först 1976 avskaffades lagen om tvångssterilisering. Då hade ca 63 000 svenskar utstått detta ingrepp, den största delen var kvinnor. I dag betraktas tvångssterilisering som ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

För några år sedan avslöjade frilansjournalisten Thomas Kanger i TV-programmet Kalla fakta att dödligheten på "Vipeholms riksanstalt för sinnesslöa" under åren 1941 - 1943 var "högre än vid flera tyska anstalter som just under dessa år tillämpade nazisternas eutanasipolitik, alltså 'barmhärtighetsmord' på sinnessjuka och utvecklingsstörda". I 90 procent av fallen hade döden på Vipeholmsanstalten föregåtts av en dramatisk viktminskning - i snitt nästan 12 kg. Med all sannolikhet hade man låtit patienterna svälta ihjäl. Liknande mönster, om än inte lika markanta, fanns även på andra sinnessjukhus i Sverige. Vipeholmsanstalten i Lund tillkom på Alfred Petréns initiativ. Mer om denna mycket tragiska och mörka del av vår svenska historia finns att läsa på Thomas Kangers hemsidor.

Kristna "fundamentalister"

På senare tid har det i USA uppstått debatt kring skolornas rätt att undervisa alternativ till evolutionen. Skolkommisionen i Kansas fattade ett beslut för några år sedan som gjorde det möjligt för de enskilda skolorna att välja vilken skapelseteori som skulle undervisas. Tvånget att undervisa i evolution togs med andra ord bort. Massmedia runt om i världen rapporterade om hur delstaten Kansas hade vikit sig för "kristna fundamentalister" och att beslutet var ett jättekliv 100 år bakåt i tiden. Tyvärr saknas den objektiva synen på evolutionen just av den anledningen att den har undervisats som en vetenskaplig sanning.

I tidningen 'Illustrerad Vetenskap' (Nr 7/2000), förlöjligades kreationismen när man i artikeln 'Tro ersätter vetenskap' framställde skapelsetron som en närmast fundamentalistisk lära. I artikeln kunde man bl. a. läsa: "De som tror på teorin om en ung planet tror framför allt på att jorden skapades av Gud för 6 000, högst 10 000 år sedan. Det innebär att de inte bara förkastar evolutionsteorin utan även den geologiska tidsskalan, astronomi och fysik - ja all naturvetenskap". Ett antal år senare (Nr 18/2007) fortsatte tidningen på samma linje, denna gång med en något mer seriös framtoning, då man i ett 18-sidigt tema om intelligent design publicerade flera kritiska artiklar där man påstod att "starka krafter i USA" vill blanda samman vetenskap och religion. Tyvärr visar det sig att artikelförfattarna själva har åstadkommit denna sammanblandning när de redogör för kreationismens ståndpunkter. Dessutom baserar sig artikelförfattarnas kritik på ett antal historiska missuppfattningar och klassiska ateistiska myter som, sina felaktigheter till trots, har varit ytterst seglivade. Striden har aldrig stått mellan vetenskap och religion, striden står mellan bra och dålig vetenskap, mellan det som är sant och det som inte är sant. Flera av evolutionsteorins stora kritiker är dessutom inte ens religiösa, de är vetenskapsmän som ställer enkla kritiska frågor. En fysiker låter sig med glädje ställas inför kritiska frågor om relativitetsteorin eftersom han då får en chans att pröva teorin och på så sätt förhoppningsvis kunna stärka den. När biologer eller genetiker ställs inför en kritisk fråga om evolutionsteorin blir de däremot oftast allt annat än glada och istället för att pröva teorin ifrågasätter man snarare frågeställaren och misstänkliggör hans syften; ett klart bevis för att det är någonting som inte stämmer med Darwins teorier. Här ligger en hund begraven...

Jag hoppas att mina sidor bättre kommer att klargöra vad kreationismen egentligen står för samt vad den förkastar och accepterar. Själv har jag aldrig haft något problem med att förena biblisk kristendom och vetenskap. Det är snarare evolutionsteorin som, enligt min mening, inte har med sann vetenskap att göra. Det som definitivt kommer att klargöras på sidorna är att evolutionsteorin är en teori med många frågetecken. Evolutionen är långt ifrån bevisad som ett odiskutabelt faktum. Man kan på allvar ifrågasätta om evolutionsteorin är en vetenskaplig teori överhuvudtaget eller om det är fråga om obevisbara hypoteser som saknar stöd i det man kan observera och mäta i naturen. Evolutionsteorin bygger snarare på en livsfarlig, materialistisk filosofi än på vetenskapliga grunder. Tvärtemot vad Illustrerad Vetenskap påstod i sin artikel så är det snarare evolutionisterna som måste förkasta delar av naturvetenskapen för att kunna försvara sina egna teorier. Vetenskapen har i evolutionisternas händer reducerats från att förr ha varit ett sökande efter sanningen till att vara ett sökande efter en trovärdig historia.

Darwin resonerade som så att evolutionen är sann bara för att en gudomlig skapelse måste vara falsk. Detta är ett teologiskt och filosofiskt antagande som inte baseras på något vetenskapligt bevis men som trots detta ändå är basen för en av nutidens viktigaste vetenskapliga teorier. Darwinisternas materialistiska och ateistiska antaganden har kommit att utgöra ett ramverk för deras tänkande där bevis, motbevis och avsaknad av bevis alltid förklaras innanför de uppsatta gränserna. Därmed utesluter man automatiskt alla teorier som ligger utanför. De har skapat en vetenskaplig dogm som innebär att endast naturliga orsaker kan komma ifråga då det gäller att förklara vårt ursprung. Deras egna antaganden förblir på detta sätt ohotade. De påstår att vetenskapen är objektiv, men genom att man håller fast vid denna vetenskapliga dogm så får den vetenskapliga objektiviteten ge vika för ett rent och skärt antagande. Darwinismen kan därför liknas vid att man försöker förklara hur t. ex. datorer har uppkommit utan mänsklig inblandning; genom att felaktigt definiera förutsättningarna så har man redan uteslutit den enda logiska möjligheten.

I likhet med sagornas "Det var en gång..." så inleds evolutionisternas historier med "För miljoner år sedan...". Genom att ständigt hänvisa till ett dunkelt och avlägset förflutet hoppas man kunna bevisa någonting som aldrig har observerats. Samtidigt sätter de sitt hopp till tiden; väntar man bara tillräckligt länge så kan minsann "allt" inträffa. Med tiden till hjälp överträffar evolutionisterna de gamla alkemisternas vildaste förväntningar och det är helt plötsligt inga som helst problem att omvandla väte och helium till guld och silver eller till självproducerande DNA-strängar som i sin tur innehåller all den nödvändiga information som krävs för att skapa livs levande människor. När nya vetenskapliga fakta presenteras som motsäger och ifrågasätter evolutionisternas fantastiska historier så ignorerar man dem eller på sin höjd avfärdar dem med hjälp av ytterst tveksamma spekulationer. De flesta av förklaringarna innehåller ord som "om", "möjligen" och "kanske". Eller också avfärdas kritiken med argument av typen "var det inte si så var det väl kanske så istället". Till exempel så bortförklaras naturkonstanternas märkligt finjusterade värden på en proevolutionistisk sida med "Om strängteorin eller kvantgravitationsteorin blir framgångsrik så kommer man kanske fram till att det finns 'regler' för naturkonstanterna precis som för talet pi." (Per Kornhalls svar till Krister Renards kritik, sep. 2008). Evolutionisterna hoppas således på att det som inte kan bevisas kanske skall bekräftas av framtidens kommande upptäckter om teorierna är framgångsrika (själv anser jag att en eventuell gemensam "regel" för naturkonstanterna snarare vore ytterligare ett gudsbevis). Man ser dock inget och man hittar inget men framtiden kommer minsann visa att det finns där. Vi lever i nuet men nuet har aldrig lyckats bekräfta evolutionsteorin. Detta gällde under senare hälften av 1800-talet och det gäller fortfarande än idag. Evolutionisterna har med andra ord en egen tro med sitt eget hopp men där kärleken som livets drivkraft har ersatts med döden. Modern vetenskap får den darwinistiska förklaringsmodellen att framstå som fullständigt befängd. Men företrädarna för darwinismen väljer att leva kvar i sin egenkonstruerade fantasivärld där allt som existerar har en materialistisk och naturalistisk förklaring, där man fullständigt har tappat kontakten med verkligheten. Bevisen för design är överväldigande, såväl inom biologiska system som i universum. Vi har nått en punkt där vi människor nu måste erkänna sanningen, hur smärtsamt det än kan vara. Det är ju trots allt sanningen som befriar.

Den rörelse som går under benämningen "Intelligent design" väljer istället att följa de vetenskapliga bevisen dit de leder oss. Rörelsen anklagas för att vara religiös, och visst, konsekvenserna av det som de vetenskapliga bevisen pekar på är sannerligen av en religiös karaktär, men de är av den anledningen inte att betrakta som falska och det gör inte heller Intelligent design religiöst i sig - man gör bara ett naturligt konstaterande av fakta. Evolutionsteorin får förresten en hel del religiösa följder den också. Aldrig har de vetenskapliga bevisen för en intelligens bakom universums samt livets uppkomst varit starkare än nu och aldrig har väl de evolutionistiska bortförklaringarna framstått som så krystade och naiva som nu.

Noter, referenser och källmaterial

Mina hemsidor har sitt ursprung främst i de anteckningar som jag har fört genom åren i dessa ämnen men det ingår även sammanställningar och översättningar från andra, främst amerikanska, sidor på Internet som behandlar skapelsetron och kreationismen.

Det måste tilläggas att jag (liksom Darwin) saknar formell utbildning i biologi, fysik eller något annat naturvetenskapligt ämne. Mitt teknikintresse gjorde att jag läste 4 år på tekniskt gymnasium för att senare, efter ett antal påbyggnadsutbildningar, komma att arbeta som systemutvecklare inom IT-branchen. Jag är helt och hållet en lekman med ett naturvetenskapligt intresse och har endast ett brinnande behov av att finna sanningen. När allt kommer omkring - var det inte den okunnige lille pojken som påpekade att kejsaren saknade kläder?

Den vetenskapligt insatte kommer snart att märka att sidorna är ganska tunnsådda på referenser och källhänvisningar. Syftet med sidorna är emellertid att i första hand sprida kunskap om ett vetenskapligt alternativ till gemene man beträffande evolutionen samt universums och livets uppkomst. Detta låter sig inte göras på några få hemsidor utan att innehållet för vissa kan framstå som spartanska. För den som vill studera detta vidsträckta område närmare finns en rad böcker som rekommenderas under kategorin Länkar. Böckerna har i sin tur ofta använts som huvudsaklig grund för de aktuella sidorna. I övrigt har uttalanden och citat från t. ex. forskare och vetenskapsmän i diverse vetenskapliga artiklar i största möjliga mån fått hänvisningar till de aktuella publikationerna.

Vissa av sidorna bygger dessutom på fria översättningar av engelskt material som har hittats på Internet. Detta gäller i synnerhet avsnittet om människans ursprung, som i princip är en rak översättning av Creation Science sammanfattning av Lubenows bok - Bones of Contention. Jag har dock lagt till lite av mina egna anteckningar samt en del annan information som berör detta ämne.

Slutligen måste sägas att dessa sidor står under ständig bearbetning och uppdatering varför jag ser fram emot så mycket konstruktiv kritik som möjligt. För att underlätta för regelbundna läsare så är de stycken som senast har lagts till eller uppdaterats markerade med ett marginalstreck enligt exemplet här till vänster. Jag är också villig att svara på frågor i den mån jag kan men tyvärr räcker tiden inte alltid till. Skriv därför seriöst så ökar chanserna för svar betydligt. Trevlig läsning!